UNITY-BARS приймає участь у новітніх проектах України

Проекти Unity-Bars

Централізація державного бюджету України за видатками

 

Дата реалізації: з 01.2015, поточний
Замовник: Державна казначейська служба України

Короткий опис проекту:
Доопрацювання та модернізація автоматизованої системи «Е-СКАРБНИЦЯ» в розділі централізації державного бюджету України за видатками.

Головною метою доопрацювання чинної системи АС «Е-СКАРБНИЦЯ» в частині централізації державного бюджету України за видатками є оптимізація процесу контролю за виконанням бюджетів і розподілом асигнувань всіх рівнів і спрощення процесу розподілу асигнувань, а також накопичення таких консолідованих даних в централізованій базі даних на верхньому рівні казначейства України для подальшої їх обробки, зберігання та оперативного отримання актуальної інформації.

Створення централізованої бази дає можливість отримувати актуальну звітну інформацію розпорядникам всіх рівнів, а також своєчасно отримувати інформацію про стан відкритих асигнувань.

Централізація державного бюджету України за видатками дозволяє здійснювати централізований контроль за цільовим спрямуванням коштів на вищому рівні, що, в свою чергу, зменшить нецільове спрямування коштів.

Основним результатом реалізації проекту є зменшення витрат на обслуговування бюджетного процесу України, зокрема, його видаткової частини. Ця економія державних коштів буде відбуватися за рахунок оптимізації процесу обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, переклад документообігу між органами Казначейства в електронну форму, а також - зниження вимог до програмних і апаратних засобів, які використовуються на територіальному рівні органами Казначейства України.
Головною метою надання послуги з централізації державного бюджету України за видатками консолідація даних, які доступні тільки в базах даних АС «Е-Скарбниця» на рівні територіальних управлінь, на рівні центрального апарату Казначейства України, а також забезпечення більш високого і швидкого рівня безпеки обміну даними. Мета надання послуги досягається шляхом автоматизації отримання первинних даних з різних джерел інформації і зменшенням впливу людського фактора на процес централізації цих даних і отримання звітних форм, які визначені у відповідних нормативно-розпорядчих документах МФУ, Національного банку України, Казначейства України та інших відомств.

 


 

Централізація державного бюджету України за видатками

 

Дата реалізації: поточний, 31.12.2015
Термін реалізації: за договором - 6 місяці
Замовник: Державна казначейська служба України

Короткий опис проекту ::
Метою даного проекту є розробка та впровадження програмного забезпечення, за допомогою якого буде здійснена централізація державного бюджету України за видатками.

Централізація державного бюджету України за видатками дозволить забезпечити прозоре і оперативне виконання бізнес-процесів по виконанню Державного бюджету України за видатками, оперативну і цілісну звітність, спростить управління ресурсами за рахунок виключення процесу виконання підкріплення ГУДКСУ, забезпечить контроль виконання і управління державним бюджетом України за видатками в режимі онлайн. Дозволить забезпечити захист від неправомірних дій виконавців, звільнить обчислювальні потужності в ГУДКСУ для розвитку обслуговування місцевих бюджетів, забезпечить ведення єдиної облікової політики, дозволить стандартизувати і уніфікувати бухгалтерський облік Центрального апарату та підрозділів ДКСУ.

Функціонал системи дозволяє централізоване управління державними фінансовими ресурсами, а також підвищити точність бюджетних показників і прогнозів, контролювати цільові витрати бюджетних коштів та відповідності витрат бюджетних призначень, підвищити оперативність обробки інформації про витрати бюджету, класифікації та обліку надходжень в режимі реального часу, забезпечує оперативне формувати розпису державного бюджету за видатками та звітність.

 


 

 

Розробка і впровадження Системи «Клієнт банк НБУ (CORP НБУ)»

 

Дата реалізації: плановий
Термін реалізації: за комерційним пропозицією - 6 місяці
Замовник: Національний банк України

Короткий опис проекту:
Метою проекту є розробка та впровадження системи «Клієнт банк НБУ» (CORP НБУ) для банків-клієнтів Національного банку України з метою поліпшення рівня і якості обслуговування існуючих клієнтів і збільшення їх кількості за рахунок високої якості і зручності обслуговування.

Система «Клієнт банк НБУ» є самостійною системою. Доступ в особистий кабінет можна отримати з віддаленого комп'ютера по мережі Інтренет.

Базова ідентифікація відбувається за логіном і паролем - стандартний компонент аутентифікації;
Захист каналів обміну даними - відкриті або спеціальні сертифіковані криптографічні бібліотеки;
Електронний цифровий підпис - конфігурації для роботи з внутрішнім центром сертифікації.

Прийом даних на сервери IIS здійснюється через WEB API. Проектом передбачена інтеграція з такими системами:
Автоматизованої банківської системою;
Карткової системою;
Системами провайдерів послуг.

Система «Клієнт банк НБУ» розрахована для роботи з Інтернет браузерами: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox.
Функціонал Система забезпечує управління угодами і рахунками угод, управління лімітами, формування регулярних платежів (в національній валюті), розміщення заявок на операції покупки, продажу валюти, формування звітності, обмін повідомленнями і файлами з банком, отримання фінансової інформації загального характеру (курси, ставки, тарифи), ведення довідників.

 


 

Обмін даними з SAP з використанням web-сервісів

 

Дата реалізації: плановий
Термін реалізації: за комерційним пропозицією - 4 місяці
Замовник: Національний банк України

Короткий опис проекту:
Метою проекту є забезпечення взаємодії між SAP і Національним Банком України з використанням web-сервісів.
Обмін даними за допомогою web-сервісів передбачає наступну схему створення рахунків в АБС <балансовий № рахунку> <К (контрольний розряд)> <номер в системі SAP> <код регіону (3 символи)> . При вивантаженні даних SAP має забезпечувати відповідний номер рахунку в АБС.

Архітектура передбачає реалізацію схеми обміну даними з використанням web-сервісу (WS). В системі SAP формується набір даних і за допомогою web-сервісу SAP (WS SAP) і передається в АБС по протоколу https. Шифрування даних відбувається за допомогою двох стороннього SSL протоколу.

Перелік точок інтеграції:
1. SAP → BARS: передача записів реєстру;
2. BARS → SAP: записи передачі реєстру;
3. BARS → SAP: передача кошторису.

 


 

Перехід на Єдине МФО і Переклад на трирівневу модель архітектури (веб-інтерфейс)

 

Дата реалізації: 10.08.2016
Термін реалізації: за договором - 9 місяців
Замовник: Національний банк України

Короткий опис проекту:
Метою проекту є здійснити переклад функціоналу Національного банку України на тріріневу модель архітектури (веб-інтерфейс) з використанням віддаленої бази даних і забезпеченням доступу до даних через локальну мережу або мережу Internet по http (s) протоколу з метою створення віддалених робочих місць для користувачів АБС. Провести централізацію і здійснити перехід на єдине МФО Національного банку України з метою переведення на Безбалансові і оптимізацію роботи всіх територіальних управлінь.

Проект «Перехід на єдину МФО» передбачає введення єдиного коду МФО (300001) для всіх територіальних управлінь.

Реалізація проекту «Перехід на єдину МФО» передбачає розробку процедури міграції для кількох ТУ, імпорт користувачів, клієнтів, рахунків, згортання / розгортання залишків по рахунках, створення та налаштування перехідних таблиць міграції, вивантаження перехідною таблиці перекодування для сторонніх завдань, створення і налаштування фільтрів пошуку для можливості користування старими значеннями рахунків, генерацію нових рахунків під нове МФО, налаштувати таблиці відділень (branch), виконання міграції глобальних параметрів і параметрів відділень, виконання звірки балансів і переналаштування модулів.

 


 

Доопрацювання та впровадження модуля «Цінні папери»

 

Дата реалізації: плановий
Термін реалізації: за комерційним пропозицією - 3 місяці
Замовник: Національний банк України

Короткий опис проекту:
Метою проекту є доопрацювання модуля «Цінні папери» відповідно до вимог замовника і його впровадження на полігонах Національного банку України.

Модуль орієнтований на комплексне оформлення банківського обліку укладених угод по ЦБ і є складовою частиною АБС «БАРС Millennium».

Функціонал модуля дозволяє автоматично нараховувати Діскон / премію за денною ефективною ставкою; здійснювати нарахування купона відповідно до умов емісії. відслідковувати історію угоди, вести архів угод з контрагентами, цінами купівлі / продажу; формувати звіти; вести облік простроченої заборгованості по ЦБ; виносити ЦБ на прострочення; купувати боргові і НЕборгові цінні папери інших емітентів; розраховувати амортизацію дисконту та премії з урахуванням вихідного залишку на рахунку (залишку на кінець банківського дня) і коригувальних проводок; при розрахунку балансової вартості кожної угоди враховувати залишки на рахунках резерву і не враховувати залишок на рахунку переоцінки; здійснювати продаж боргових і неборгового ЦБ, погашення номіналу і купона боргових ЦП, переоцінку справедливої вартості; створювати резерви;переводити ЦБ з одного портфеля до іншого; здійснювати візування договорів перед їх оплатою відповідно до бух.моделі; відкривати в кожній угоді позасистемні рахунку технічного дисконту (А і В), на яких буде відображатися різниця нарахувань за номінальною та ефективною ставкою; здійснювати визнання доходів безпосередньо на рахунках шостого класу, без використання транзитного рахунку (4621).

Модуль забезпечує взаємодію з депозитаріями, в т.ч. з ДЦП НБУ по ОВДП, проведення аналізу портфелів ЦП, ведення архіву операцій (угод) по ЦП.

 


 

Розробка продуктів «MC World» і «Prepaid»

 

Дата реалізації: плановий
Термін реалізації: за пропозицією
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Метою проекту є розробка та впровадження функціоналу по роботі з кредитними картами, з можливістю прив'язки до одного рахунку двох або більше кредитних ліній і функціоналу по роботі з передплаченого картою.

Функціонал модуля дозволить відкривати передплачені картки, прив'язувати рахунки продукту карти MC World до основної картки, подовжувати або закривати карту в автоматичному режимі, обробляти / оплачувати платежі по карті MC World при імпорті файлу OIC-ATransfers * .xml від процесингового центру WAY4, звіряти баланси з систем АБС «БАРС» і WAY4 з урахуванням карти MC World, враховувати основні і додаткові кредитні лінії як окремих угод при формуванні звітності, розрахунку резервів і вивантаженням в інші системи, відкривати в рамках одного карткового рахунку кілька кредитних ліній, в АБС «БАРС» на одному рахунку 2625 дві і більше кредитних лінії з різними процентними ставками, будуть враховуватися як окремі кредитні угоди.

 


 

Доопрацювання АРМ «БПК-Way4» в частині надання функції приєднання до ДКБО

 

Дата реалізації: плановий
Термін реалізації: за пропозицією
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Метою проекту є забезпечення комплексного обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу АТ «Ощадбанк» відповідно до вимог замовника.

Проект передбачає створення в АРМе «БПК-Way4» нову функцію «Приєднання клієнта до ДКБО», яка дозволяє відповідальному менеджеру вибирати РНК (або ПІБ, або ІПН, або дата народження, або серія документа, або номер документа), який має приєднуватися до ДКБО , вибирати відповідний (-і) рахунок (-а) 2625. Після прив'язки клієнта до ДКБО і вибору відповідного рахунку передбачається заповнення додаткової інформації, отриманої від власника рахунку з наступним друком за допомогою шаблонної форми.

 


 

 

Створення та впровадження програм: для збору, контролю та консолідації файлів зовнішньої і внутрішньої звітності, для розрахунку планово-економічних показників для формування інформації про консолідовані податків

 

Дата реалізації: поточний, 12.01.2017
Термін реалізації: за контрактом - 13 місяців
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Метою проекту є створення та впровадження програм для збору, контролю та консолідації файлів зовнішньої і внутрішньої звітності, розрахунку планово-економічних показників, формування інформації про консолідовані податків.

Функціональність програми для збору, контролю та консолідації файлів зовнішньої і внутрішньої звітності дозволяє збирати інформацію від регіональних управлінь і відділень, виконувати перевірки при прийомі файлів, виконувати контроль даних файлів звітності при прийомі файлів, формувати і відправляти протокол з прийому та перевірці файлів звітності, приймати один файл кілька разів, переглядати файли звітності на звітну дату в розрізі абонентів, виконувати настройки для консолідації фалів, формувати консолідований файл звітності, вести довідники НБУ.

Функціональність програми для розрахунку планово-економічних показників дозволяє переглядати показники по звітних файлів, створювати формул для економічних показників від показників із звітних файлів, створювати агреговані показники користувача з показників із звітних файлів, розраховувати і аналізувати економічні показники діяльності банку на даних із звітних файлів, формувати агреговані показники середньозважених відсоткових ставок і курсів валют, розраховувати і аналізувати залишки і обороти по рахунках, формувати балансовій відомості і виводити результати в MS WORD, MS EXCEL.

Функціональність програми для формування інформації про консолідовані податків дозволяє вести довідники одержувачів бюджетних платежів, аналізувати рахунки бухгалтерського та податкового обліку, порівнювати дані фінансового і податкового обліку в різних розрізах, розраховувати і формувати декларації на прибуток.

 


 

Доопрацювання кредитного модуля діяльності фізичних осіб

 

Дата реалізації: плановий
Термін реалізації: за контрактом - 7 місяців
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Метою проекту є доопрацювання функціоналу модуля автоматизації активних операцій відповідно до вимог замовника, з метою автоматизації та впровадження повноцінного еталонного бізнес-процесу з кредитування фізичних осіб ФО - WEB.

Реалізація проекту передбачає впровадження наступного функціоналу за допомогою web-технологій: АРМ «Кредити» ФО з повним функціоналом, функцій «Портфель договорів», «Редагування кредитного договору», «Параметри кредитного договору», «Закриття кредитного договору», «Журнал подій за договором »і« Журнал подій по портфелю », звітності, роботу з довідниками і забезпечить виконання дій при авторизації кредитного договору в автоматичному режимі.

 


 

Доопрацювання та впровадження модуля «Цінні папери»

 

Дата реалізації: за контрактом - 04.04.2016, за фактом - 21.12.2016
Термін реалізації: за контрактом - 8 місяців, за фактом - 4 місяці
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Метою проекту є доопрацювання модуля «Цінні папери» відповідно до вимог замовника і його впровадження по всій системі АТ «Ощадбанк».

Модуль орієнтований на комплексне оформлення банківського обліку укладених угод по ЦБ і є складовою частиною АБС «БАРС Millennium».

Функціонал модуля дозволяє нараховувати відсотки з цінних паперів в розрізі однієї ЦБ; відслідковувати історію угоди, вести архів угод з контрагентами, цінами покупки / продажу, вести в автоматичному режимі операції РЕПО і РЕПО з НБУ;прогнозувати планові нарахування та амортизації; переглядати історію резерву;формувати субпортфель прострочених угод; формувати звіти; прив'язувати договори застави договорами ЦБ; вести облік простроченої заборгованості по ЦБ;виносити ЦБ на прострочення; купувати боргові і НЕборгові цінні папери інших емітентів; розраховувати амортизацію дисконту та премії; нараховувати процентні доходи за борговими ЦП інших емітентів; здійснювати продаж боргових і неборгового ЦБ, погашення номіналу і купона боргових ЦП, переоцінку справедливої вартості; створювати резерви; переводити ЦБ з одного портфеля до іншого; здійснювати візування договорів перед їх оплатою відповідно до бух.моделі.

Модуль забезпечує взаємодію з депозитаріями, в т.ч. з ДЦП НБУ по ОВДП, проведення аналізу портфелів ЦП, ведення архіву операцій (угод) по ЦП.

 


 

Модифікація і впровадження модуля «Фінансовий моніторинг» АБС «БАРС Millennium»

 

Дата реалізації: планований
Термін реалізації: за комерційним пропозицією - 7 місяців
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Метою проекту є доопрацювання та впровадження існуючого модуля «Фінансовий моніторинг» АБС «БАРС Millennium» відповідно вимог замовника і впровадження доопрацьованого програмного забезпечення на полігонах АТ «Ощадбанк».

Впровадження оновленого функціоналу модуля забезпечує уніфікований веб-інтерфейс ведення централізованого зведеного реєстру фінансових операцій, в т.ч. реєстрів фінансових операцій РУ; ведення реєстрів запитів, відповідей на запити, рішень, підрозділів банку; дозволить формувати аналітичні звіти і статистичну звітність НБУ з питань ФМ.

Інформаційний обмін з ДСФМ виконується на рівні ЦА за допомогою файлового обміну, з використанням засобів криптографічного захисту відповідно до вимог НБУ.

РУ вносить певну інформацію в централізований реєстр операцій. На рівні РУ і ЦА виконуються наступні операції: відбір фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ведення реєстру фінансових операцій, формування звітів та файлів статистичної звітності НБУ. Ведення зведеного реєстру виконується на рівні ЦА. Адміністрування користувачів зведеного реєстру та ведення нормативно-довідкової інформації відбувається на рівні ЦА.

 


 

Впровадження модуля «Фінансовий моніторинг»

 

Дата реалізації: виконаний, 18.03.2015
Термін реалізації: за контрактом - 2 місяці
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Метою проекту є впровадження модуля «Фінансовий моніторинг», який є складовою частиною АБС «БАРС Millennium» і включає наступні функціональні блоки: робота з переліком осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; відстеження і відбір операцій, що підлягають обов'язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу; ведення електронних анкет клієнтів і здійснення щоквартального аналізу операцій клієнтів; реєстр операцій, що підлягають ФМ та взаємодія з ДСФМ (відокремлений ПО для ведення реєстру та забезпечення обміну інформацією з ДСФМ).

Функціональний блок «Робота з переліком осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» забезпечує імпорт файлу-списку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб).

Функціональний блок «Відстеження і відбір операцій, що підлягають обов'язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу» забезпечує відправку повідомлень операціоністом відповідальному працівнику за операцією, яка має ознаки фінансового моніторингу, відбір і обробку операцій, що підлягають обов'язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу.

Функціональний блок «Ведення електронних анкет клієнтів і здійснення щоквартального аналізу операцій клієнтів» забезпечує заповнення даних по клієнту для ФМ, ведення електронних анкет клієнтів, які здійснюють готівкові операції без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 тис. Грн.або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, підтвердження рівня ризику клієнтів, пошук клієнтів з загального переліку за певними критеріями відбору.

Функціональний блок «Реєстр операцій, що підлягають ФМ та взаємодія з ДСФМ» дозволяє налаштовувати параметри установи та користувачів, забезпечує імпорт підготовлених в АБС операцій в реєстрі, ведення реєстрів фінансових операцій на рівні РУ і ЦА, обробку реєстру операцій, ведення карток реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу , обмін інформацією з ДСФМ, формування звітності.

 


 

Впровадження модуля «Центральний реєстр компенсаційних вкладів»

 

Дата реалізації: поточний, 11.08.2016
Термін реалізації: за договором - 8 місяців
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Метою впровадження даного модуля є створення Централізованого реєстру компенсаційних рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк», який, в свою чергу, повинно забезпечити облік і здійснення компенсаційних виплат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та облігації державної цільової безпроцентної позики 1990 року, сертифікати Ощадного банку СРСР та державні казначейські зобов'язання СРСР, придбані на території Української РСР.

Модуль ЦРКР забезпечує наступну функціональність: перегляд картки клієнта (основні і фінансові реквізити), історії операцій по компенсаційному рахунку;операції з клієнтом; редагування суми лімітів виплат за компенсаційними рахунками, лімітів виплат на поховання; робота з реєстром виплат на поховання - перегляд і редагування даних реєстру, здійснення виплат за реєстром;формування звітності - друк і формування звітів в межах наданих прав доступу (РУ в межах РУ, ЦА - по Банку в цілому); формування кредитних платіжних документів по кожному рахунку вкладника з відстеженням ліміту виплати; експорт платіжних документів в АБС ЦА для подальшої відправки в установленому порядку за ВПС в установи АТ «Ощадбанк»; перепідпорядкування чинним ТВБВ компенсаційних рахунків ТВБВ, що закриваються (ребранчінг) аналіз даних по виплаті вкладів в цілому по банку і в розрізі його установ, за певний період і на окрему дату;ведення нормативно-довідкової інформації.

 


 

система CorpLight

 

Дата реалізації: поточний, 15.11.2016
Термін реалізації: 11 місяців
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Проект з розробки та впровадження системи CorpLight - це реалізація універсальної системи онлайн доступу до банківських продуктів і послуг юридичних і фізичних осіб, що надає широкий спектр функціональності з управління рахунками, платіжними документами, грошовими переказами, банківськими продуктами з підтримкою широкого спектру засобів аутентифікації OTP, OTP by SMS, OTP by token, електронним цифровим підписом (ЕЦП) і широкими можливостями інтеграції з системами банку.

Система забезпечує користувачеві цілодобовий доступ до рахунків за допомогою будь-яких сучасних інтернет браузерів (Microsoft Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari) і мобільних додатків (Android і iOS).

Проектом передбачена інтеграція з АБС «БАРС Milennium», системою CRM (Microsoft Dynamic XRM), картковою системою компанії OpenWay Way4, CardManagement (UkrPay). Для мобільних додатків використовується платформа IBM Mobile First Platform.

 


 

Централізована система обліку і реструктуризації заборгованості

 

Дата реалізації: 31.07.2017
Термін реалізації: 9 місяців
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Проект з розробки та впровадження централізованої системи обліку і реструктуризації заборгованості (далі - Система), яка виникла станом на 1 січня 2015 по рішеннях судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятих за результатами розгляду справ проти України, засобами і фінансовими казначейськими векселями, згідно з порядком затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 703.

Проектом передбачено створення системи, розташованого на території і обладнанні Банку. За допомогою системи буде здійснюватися обмін інформацією між користувачами Міністерством юстиції України, Державною казначейською службою України та АТ «Ощадбанком» шляхом формування бази даних, що стосуються реалізації Порядку реструктуризації заборгованості та її відображення на цьому сервері.

Система реалізована на основі електронного архіву.

 


 

Пілотний проект по інтеграції з пенсійним фондом України

 

Дата реалізації: з 01.2016
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Організації обміну даними між АТ «Ощадбанк» та Пенсійним фондом України для отримання реєстрів військових пенсіонерів і направлення відповіді про стан зарахування коштів на поточні рахунки у всіх регіональних управліннях АТ «Ощадбанк».

Створення «Єдиної бази пенсіонерів» на рівні Центрального апарату банку для консолідації даних про військових пенсіонерів і їх поточні рахунки для запуску пілотного регіону;

Автоматизації процесу обробки реєстрів ПФУ та виплат пенсій військовим пенсіонерам.

Обсяг робіт по створенню:
модуля обміну даними між ЦА Банку і ЦА ПФУ для прийому реєстру військових пенсіонерів;
механізму відправлення відповіді про стан зарахування пенсії;
механізму відправки звіту про відсутність руху коштів на рахунках одержувачів більше трьох місяців;
механізму відправки інформації про зміни реквізитів рахунків одержувачів коштів;
механізму отримання інформації про смерть одержувача коштів;
шлюзу обміну даних з РУ з метою наповнення та актуалізації ЕБП, перевірка залишку коштів на рахунках РУ;
вітрини даних, а також механізму їх наповнення для передачі оновлених даних в ЦА;
функціоналу генерації платежів;
механізму валідації даних реєстру пенсіонерів даними ЕБП;
Єдиної бази військових пенсіонерів на рівні ЦА;
інтерфейсу взаємодії з «Єдиною базою пенсіонерів»;
робочого місця Технолога і розробка ПО Технолога;
робочого місця співробітника Бек-офісу ЦА;
робочого місця співробітника Бек-офісу РУ;
функціоналу звірки даних реєстру ПФУ з ЕБП;
функції оплати відповідних реєстрів РУ в ЦА;
засобів запиту і отримання відповіді від РУ, за операціями зарахування коштів на рахунки військових пенсіонерів;
функції формування відповідних реєстрів з ЦА в ПФУ

 


 

Впровадження модуля страхування

 

Дата реалізації: з 06.2015, поточний
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
«Модуль обліку договорів страхування» необхідний для забезпечення таких вимог комерційного банку: контроль страхування заставного майна, автоматизація розрахунку комісійної винагороди і контроль лімітів по партнерах - страхових компаніях. Модуль являє собою частину АБС «БАРС Millennium», що забезпечує повну інтеграцію з АБС і єдність підходів до адміністрування. Інтерфейс користувача розроблений на базі веб-технологій, тому функціональність може бути доступна в будь-якій точці присутності банку. Аналітична частина модуля у вигляді звітів доступна як в фронт, так і в бек-частини АБС.

Модуль розроблений як частина комплексу АБС, забезпечує адміністрування користувачів модуля через стандартний інтерфейс адміністратора. Файли веб-додатків і поновлення БД встановлюються аналогічно інших частин комплексу, що робить можливим використання механізму дельт для установки оновлень в майбутньому. Використання єдиної БД уможливлює побудову механізмів контролю цілісності даних засобами Oracle, що значно підвищує рівень якості даних в системі.

Логічна архітектура забезпечує жорстку зв'язку страхових договорів з такими об'єктами як клієнти, відділення, користувач та інше.

Інтерфейс максимально інтегровано в інші модулі АБС, так, наприклад, користувач, переглядаючи картку договору забезпечення, може перейти до договорів страхування, натиснувши відповідне посилання. Аналогічно договорів страхування можна перейти з карти кредитного договору і навпаки: від картки страхового договору, натиснувши відповідне посилання, користувач може перейти до кредиту або договору забезпечення. Такий підхід є зручним для користувача і найбільш економічним з точки зору витрати часу користувача на переходи між функціями комплексу.

Завдяки використанню єдиної БД, дані «Модуля обліку договорів страхування» доступні всім іншим модулям системи. Це робить можливим відображення і обробку інформації по страхуванню в інших модулях системи. Також при побудові звітів конструктор буде можливість включати в шаблон дані всієї АБС, а не тільки окремого модуля.

 


 

Докредітная завдання

 

Дата реалізації: з 01.2015, поточний
Замовник: АТ Ощадбанк

Модуль призначення для:
автоматизація процесів закладу і проходження заявок фізичних осіб на видачу кредитів;
Винятки необхідності багаторазового закладу однієї і тієї ж інформації службами банку в ході формування документів, які супроводжують видачу кредиту;
Здійснення автоматичних розрахунків фінансового стану;
виконання автоматизованих запитів і процедур на підставі заведеної в Модулі інформації;
Автоматичного формування договорів по кредитній операції.

Основна функціональність модуля:
Ведення заявки від створення до прийняття рішення;
Виконання автоматичних запитів до зовнішніх систем з метою отримання кредитної історії клієнта;
Оформлення договорів згідно шаблонів;
Сканування документів зі збереженням в базі даних;
Автоматична перевірка на стоп-фактори при яких кредит не можу буди виданий.

З метою отримання кредитної історії клієнта виконуються SOAP запити до WEB сервісів ПВБКІ.

 


 

Доопрацювання ПЗ АБС «БАРС» з метою інтеграції з ПО ToMaS

 

Дата реалізації: з 02.2015, поточний
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
З метою розвитку нового виду сервісу для клієнтів Банку в частині поповнення рахунку за допомогою терміналів буде реалізована інтеграція ПО АБС «БАРС» з ПО ToMaS

Функціональність розробленого модуля:
Можливість прийому платежів від платіжних терміналів;
квитовки (підтвердження) статусу платіжного документа;
Можливість передачі інформації по рахунках і по клієнтах;
Можливість створення платіжного документа за запитом клієнта (терміналу);
Погашення дебіторської заборгованості через СЕП, яка виникає в результаті погашення через термінал.

Вимоги до доопрацювання:
Можливість поповнення рахунків за відповідними схемами:
Для всіх (4) перерахованих схем (при запиті) АБС буде розрахована комісійну винагороду згідно з чинними Тарифами Банку.
Налаштування пошуку в роботі з інтерфейсом терміналу.

 


 

Oвердрафт холдингу

 

Дата реалізації: з 03.2016, поточний
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Модуль призначений для автоматизації роботи з договорами овердрафтів і дозволяє компенсувати витрати учасникам групи компаній за наданими овердрафтами виходячи з сукупних обсягів грошових коштів (віртуальна консолідація), які розміщені на їх поточних рахунках в Банку

Обсяг робіт:
Установка овердрафту Компанії або включення її до Групи компаній;
Автоматичне відкриття рахунків обслуговування овердрафту при встановленні овердрафту Компанії або включення її до Групи компаній;
Установка індивідуального і / або загального ліміту овердрафту Клієнту або учасникам групи компаній;
Реалізація можливості встановлення спеціальних і простих процентних ставок на дачу та одержання залишки;
Установка графіком лімітів овердрафтів;
Установка терміну безперервного користування овердрафтом;
Можливість автоматичного припинення та поновлення овердрафту;
Можливість відкликання овердрафту;
Щомісячне нарахування та автоматичне списання комісійних винагород;
Блокування коштів на рахунках клієнта в разі наявності сальдо на рахунках прострочених відсотків;
Нарахування штрафних санкцій на прострочені зобов'язання клієнта.

 


 

Інтеграція з системою СППН (ГЕРЦ)

 

Дата реалізації: з 03.2016, поточний
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Організація обміну інформацією між АБС «БАРС Millennium» »і системою прийому платежів населення компанії« ГЕРЦ ». Обмін інформацією передбачає розгортання на стороні АБС «БАРС Millennium» »Веб-сервісу для прийому інформації про документи, відображаються на банківських рахунках рух коштів виконаних в системі СППН.

В рамках проекту будуть виконані наступні роботи:
Розробка WEB-сервісу по прийому платежів населення від СППН, організація обміну довідниками;
Розробка пакету процедур і функцій для обробки платежів від СППН;
Розробка структур БД для зберігання отриманої та обробленої інформації в внаслідок взаємодії з СППН
Доопрацювання існуючих WEB - сервісів;
Розробка пакету процедур з метою: пошуку клієнтів, обміну даними, створення нового клієнта;
Доопрацювання взаємодії в частині знову клієнтів, а також передача інформації в електронний архів.

 


 

Впровадження модуля бронювання коштів на рахунки клієнтів

 

Дата реалізації: 11-12.2015, завершено
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Модуль призначений для виконання бронювання коштів на рахунках суб'єктів господарювання, шляхом формування договорів на бронювання коштів фронт-офісом і їх активацією бек-офісу. Функціональність представлена як в «товстому» та й «тонкому» клієнта.

Введення коригування, видалення «своїх» нових договорів на бронювання коштів.
Моніторинг портфеля «своїх» договорів, а також моніторинг портфеля договорів в цілому, накладення останньої візи для введення договору в дію.
Редагування суми незнижуваного залишку та узгодженої процентної ставки переданих договорів.
Можливість накладення візи для завершення дії договору.
Фактичне бронювання необхідної суми із зазначенням терміну та валюти, при цьому на одному рахунку одночасно може бути заброньовано декілька сум на різні терміни і під різні процентні ставки.
Аналіз портфеля нових, діючих і закритих договорів.
Нарахування суми премії ( «бонусна» процентна ставка) за бронювання коштів на рахунки клієнта.
Можливість завдання призначення платежу згідно шаблонів, які надає Банк.
Можливість автозакріття договорів з відповідною виплатою суми премії на рахунок клієнта.
Можливість завантаження скан-копій додаткової угоди, що укладається з клієнтом в АБС фронт офісом і його перегляду бек-офісу.
«Бонусні» відсотки нараховуються і капіталізуються з використанням окремого рахунку нарахованих відсотків.

 


 

Доопрацювання депозитного модуля ФО

 

Дата реалізації: 10-12.2015, завершено
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Система призначена для автоматизації комплексного роздрібного обслуговування депозитних операцій фізичних осіб відповідно до вимог законодавства України і можливості настройки внутрішніх нормативних документів Банку замовника.

Формування звітності відповідно до вимог Банку.
Забезпечує можливість перегляду і редагування довідників модуля.
Створення нових депозитних продуктів і зміна налаштувань діючих (балансові рахунки, валюта, терміни, ставки і т.д.)
Створення (імпорт ) шаблонів договорів.
Висновок депозитного договору з клієнтом і відкриття депозитних рахунків, передача інформації в ЕА. <Br> Оформлення договорів за відкритими рахунками з унікальною міткою для друку і передача відповідної інформації в ЕА.
Видалення договору і рахунків по завершенню дії договору.
Редагування параметрів клієнта в картці клієнта, сканування документів, друк сканкопію і заяв на зміну даних, опитувальників і т.п. з унікальною міткою, передача відповідної інформації в ЕА.
Зарахування готівкових коштів на депозитний рахунок клієнта.
Висновок ДУ на зміну параметрів договору (термін,% ставка, умови повернення і т.д..)
Формування додаткових угод з унікальною міткою для друку і передача відповідної інформації в ЕА.
Нарахування та виплата відсотків відповідно до умов договору.
Автоматична виплата вкладу при завершенні договору на зазначені клієнтом рахунку або готівкою.
Перерахунок відсотків по депозиту при достроковому розірванні відповідно до умов договору.
Продовження терміну дії договору на тих же самих умовах з можливістю зміни% ставки нового періоду дії.
Перегляд історії їх змін параметрів договорів.
Можливість формування звітності на вимогу працівника Банку.
При закритті ДП договору здійснюється конвертація невідповідного залишку в національну валюту.
СМС інформування клієнта про зміну стану його договору.
Ухвалення старих купюр при комісії Банку.
Надання розширеного доступу клієнту при аутентифікації по карті.
автоматичне нарахування відсотків відповідно до графіка, зазначеного в ДП договорі, автоматичне закриття завершених договорів, автоматична пролонгація ДП угод відповідно до умов договору тощо.
Обробка Бек-офісу запитів на доступ до ДП договорів для клієнтів.

 


 

Регулярні платежі

 

Дата реалізації: 05-06.2015, завершено
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Автоматичне формування платежів при настанні дати. Реалізовано на даний момент 2 варіанти здійснення платежів:
безпосередньо через СЕП на рахунок отримувача коштів;
через систему СБОН в розрізі договорів з постачальниками послуг.

Взаємодія між підсистемами СБОН і БАРС відбувається шляхом використання загальних даних (таблиць бази). Згідно погодженого регламенту дані читаються або модифікуються модулями підсистем для виконання повного циклу операцій.

 


 

Доопрацювання ПЗ АБС «БАРС» метою інтеграції з ПО «Кредитної фабрики»

 

Дата реалізації: 06-08.2015, завершено
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Доопрацювати ПО АБС «БАРС» в частині передачі в «Кредитної фабрики» необхідних параметрів по кредитах.

При введенні кредитної заявки, КФ автоматично створює запит в АБС відповідного РУ для пошуку в кредитному портфелі і, за наявності, АБС повертає КФ наступні параметри в розрізі кожного кредиту:
Параметр запиту, ідентифікує клієнта;
Підсистема обслуговування кредиту (АБС, Way4 , БПК);
Банк-кредитор (МФО регіонального управління в якому видано кредит);
Код бранча договору;
Статус кредиту (діючий / погашений / прострочений);
Номер кредитного договору;
Валюта кредиту;
Процентна ставка по кредиту;
Сума за договором;
Дата отримання кредиту;
Дата погашення кредиту;
Сума платежів за графіком погашення платежів за попередній календарний місяць щодо дати виконання запиту;
забезпечення по кредиту в розрізі типів забезпечення ( довідник CC_PAWN) (код типу забезпечення, назва типу забезпечення, балансовий рахунок обліку забезпечення, сума гривневого еквівалента залишків на рахунках типу забезпечення). (Тільки для статусів кредиту - діючий і прострочений);
Залишок заборгованості і кількість днів прострочення на поточну дату в розрізі аналітичних рахунків (аналітичний рахунок, валюта рахунку, залишок в номіналі, залишок в еквіваленті, кількість днів прострочення) для типів рахунків: SS (основний борг), SN (нараховані доходи), SP (прострочений борг), SPN (прострочені нараховані доходи), SK0 (нарахована комісія), SK9 (прострочена нарахована комісія), SN8 (нарахована пеня), SPI (премія), SDI ( дисконт), CR9 (невикористаний ліміт). Для типів рахунків: SP (прострочений борг), SPN (прострочені нараховані доходи), SK9 (прострочена нарахована комісія) кількість днів прострочення обов'язкове для заповнення по іншим дорівнює 0. Залишок активних рахунків вказується без знака, пасивних зі знаком мінус. (Тільки для статусів кредиту - діючий і прострочений).

Для погашених кредитів відповідь створювати за договорами, за якими «Дата фактичного закриття» не менше 3 років з дати виконання запиту.

АБС повинна також повернути дані по кредитах юридичним особам, якщо кредит виданий фізичній особі підприємцю і відповідає критеріям запиту.

Для кредитів створених з ініціативи КФ забезпечити імпорт даних в АБС, після їх розрахунку в КФ, а саме наступних показників:
Клас позичальника;
Внутрішній кредитний рейтинг (ВКР) позичальника / поручителя;
Дата проведення оцінки фінансового стану.

 


 

Депозитні сейфи

 

Дата реалізації: 03-09.2015, завершено
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Автоматизації типових операцій пов'язаних з обслуговуванням орендарів депозитних сейфів:

Облік параметрів депозитних сейфів: номер сейфа, розмір сейфа, номер ключа, матеріально відповідальний виконавець по сейфа, кількість виданих клієнту ключів.

Облік параметрів договорів. З кожним договором пов'язаний фіксований перелік параметрів. Існує можливість підтримки довільного переліку додаткових параметрів договору. Основні параметри договору код тарифу, сума застави, номер договору, дата договору, дата початку дії договору, дата кінця дії договору, ПІБ, або назва юридичної особи орендаря, ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний код клієнта, номер і серія паспорта, місце видачі паспорта, адреса, розрахунковий рахунок і код банку (для юридичних осіб), ПІБ довіреної особи, серія і номер паспорта довіреної особи, адреса довіреної особи, номер і дата довіреності, довірена особа банку. Друк документів договору з автоматичної підтяжкою реквізитів з карти.

Облік реквізитів відповідальних фахівців банку (для друку договорів).

Ведення журналу відвідування депозитарію клієнтом;

Автоматичний розрахунок суми оренди сейфа. Автоматичне формування бухгалтерської моделі (документів) наступних типових операцій: внесення застави повернення застави, оплата оренди за весь термін, оплата оренди за період.

Архів закритих договорів.

Після реєстрації нового сейфа, автоматично виконується відкриття рахунку 2909 *.В кінці кожного місяця здійснюється нарахування амортизації по кожному з сейфів.

При заведенні нового договору на депозитну скриньку, в першу чергу повинно бути заведений клієнт, який обирається за ключовими атрибутами. Операціоніст веб виконує закладу нового, зміни існуючого договору або закриття.

 


 

Емісія пенсійних посвідчень

 

Дата реалізації: запланований
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Розробка і впровадження функціоналу про порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням.

Впровадження модуля розрахунку фін. стану клієнта ФО

Дата реалізації: запланований
Замовник: АТ Ощадбанк

Короткий опис проекту:
Розробка та впровадження ПЗ для автоматизації процесу попередньої і поточної оцінки фінансового стану позичальника (ФО).

Функціональність модуля:
Перед укладенням кредитного договору система автоматизує процес оцінки фінансового стану позичальника (ФО), з метою визначення кредитного ризику і можливості встановлення кредитних відносин з позичальником і умов кредитування;
Система розраховує платоспроможність позичальника (ФО) згідно обраного напрямку кредитування;
система виконує оцінку фінансового стану позичальника (ФО), яка передбачає можливість розрахунку експрес оцінки, попереднього і поточного фінансового стану позичальника (ФО);
При здійсненні поточної оцінки фінансового стану позичальника система автоматично з субмодулів КМФО і КМЮО імпортує дані по кредиту;
Система задовольняє вимогам, які вказані в документі «Методика оцінки фінансового стану фізичних осіб в установах АТ« Ощадбанк », затвердженої від 18 листопада 2014 № 929

 


 

Центральна звітна система ДКСУ

 

Дата реалізації: 01-12.2014, завершено
Установа: Державна казначейська служба України

Короткий опис проекту:
Розробка системи збору та агрегації даних роботи казначейської державної служби для подальшого формування консолідованої звітності та надання даних для сторонніх систем через відповідні сервіси

Архітектура системи складається з:
Програмного інтерфейсу завантаження і трансформації даних від джерел;
Програмного інтерфейсу завантаження в сховище даних;
Функціоналу агрегації даних, розрахунків показників для подальшої звітності.Завантаження таких розрахунків в область вітрин даних;
Програмний комплекс формування екранних форм, формування файлів звітності, надання сервісів доступу до даних сховища.

 


 

Централізація державного бюджету України за видатками

 

Дата реалізації: з 01.2015, поточний
Установа: Державна казначейська служба України

Короткий опис проекту:
Доопрацювання та модернізація автоматизованої системи «Е-СКАРБНИЦЯ» в розділі централізації державного бюджету України за видатками.

Головною метою доопрацювання чинної системи АС «Е-СКАРБНИЦЯ» в частині централізації державного бюджету України за видатками є оптимізація процесу контролю за виконанням бюджетів і розподілом асигнувань всіх рівнів і спрощення процесу розподілу асигнувань, а також накопичення таких консолідованих даних в централізованій базі даних на верхньому рівні казначейства України для подальшої їх обробки, зберігання та оперативного отримання актуальної інформації.

Створення централізованої бази дає можливість отримувати актуальну звітну інформацію розпорядникам всіх рівнів, а також своєчасно отримувати інформацію про стан відкритих асигнувань.

Централізація державного бюджету України за видатками дозволяє здійснювати централізований контроль за цільовим спрямуванням коштів на вищому рівні, що, в свою чергу, зменшить нецільове спрямування коштів.

Основним результатом реалізації проекту є зменшення витрат на обслуговування бюджетного процесу України, зокрема, його видаткової частини. Ця економія державних коштів буде відбуватися за рахунок оптимізації процесу обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, переклад документообігу між органами Казначейства в електронну форму, а також - зниження вимог до програмних і апаратних засобів, які використовуються на територіальному рівні органами Казначейства України.
<Br> головною метою надання послуги з централізації державного бюджету України за видатками консолідація даних, які доступні тільки в базах даних АС «Е-Скарбниця» на рівні територіальних управлінь, на рівні центрального апарату Казначейства України, а також забезпечення більш високого і швидкого рівня безпеки обміну даними. Мета надання послуги досягається шляхом автоматизації отримання первинних даних з різних джерел інформації і зменшенням впливу людського фактора на процес централізації цих даних і отримання звітних форм, які визначені у відповідних нормативно-розпорядчих документах МФУ, Національного банку України, Казначейства України та інших відомств.

 


 

Централізація державного бюджету України за видатками

 

Дата реалізації: поточний, 31.12.2015
Термін реалізації: за договором - 6 місяці
Установа: Державна казначейська служба України

Короткий опис проекту ::
Метою даного проекту є розробка та впровадження програмного забезпечення, за допомогою якого буде здійснена централізація державного бюджету України за видатками.

Централізація державного бюджету України за видатками дозволить забезпечити прозоре і оперативне виконання бізнес-процесів по виконанню Державного бюджету України за видатками, оперативну і цілісну звітність, спростить управління ресурсами за рахунок виключення процесу виконання підкріплення ГУДКСУ, забезпечить контроль виконання і управління державним бюджетом України за видатками в режимі онлайн. Дозволить забезпечити захист від неправомірних дій виконавців, звільнить обчислювальні потужності в ГУДКСУ для розвитку обслуговування місцевих бюджетів, забезпечить ведення єдиної облікової політики, дозволить стандартизувати і уніфікувати бухгалтерський облік Центрального апарату та підрозділів ДКСУ.